Ceremonial and Celebratory Meals
A-
A+
Play
Facebook icon
Twitter icon
Printer icon
Email icon
Kitchen Organization, Ceremonial and Celebratory Meals in the Ottoman Empire

Nevruz

As Nevruz (spring equinox) was the first day of spring, a special candy was prepared at the palace pharmacy (Eczane-i Hümayun) called Nevruz macunu. It was red, and sprinkled with gold dust. This candy was put into ornate bowls tied in tulle, and distributed to the members of the dynasty, the viziers, and high state officials of various ranks. Eating this delicious candy in the morning on an empty stomach was considered curative. In addition, the nevruz macunu was placed in silver trays, along with seven foods, the names of which began with the letter “S.” These foods were susam, süt, simit, su, salep, safran and sarımsak (sesame, milk, bread rings, water, sahlab, saffron and garlic). It was commonly believed that eating a piece of each of these would bring good health to the eater (19).

One Nevruz, Abdülhamit II received a gift from Iran of macun and Iranian style sweets, in fine porcelain and decorated boxes. On the Nevruz candies the name of Abdülhamit II was written in gold (19).

The Month of Muharrem

On the tenth day of Muharrem, aşure was cooked at the palaces. This aşure was brought to the palace apartments in jugs and sent to all the members of the dynasty. In addition, the aşure made at the palace was distributed to the poor, as well as to the soldiers and all the barracks. Just as aşure was sent from the palace to the lodges of the religious orders (tekkes), the tekkes also sent aşure to the palace. Military commanders and great families also sent aşure to the palace, in fine jugs tied with tulle, these were emptied and filled with aşure made at the palace and returned. This was a traditional practice at the palace (19).

 

Bibliography

1. Yücel, Y. - A. Sevim. Klasik Dönemin 0ç Hükümdarı Fatih, Yavuz ve Kanuni. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. VII. Dizi-Sa. 134. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
2. Ertan, T. Türk Mutfağı Üzerine Çeşitlemeler. 1. Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri. Pera Palas Oteli, İstanbul, 1986.
3. Kumbaracılar. S. Saray Yemekleri. Hayat Tarih Mecmuası 5(3);56–60,l969.
4. Gülal, M., Korzay, M. Yemek Pişirme. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları: 762, Ders Kitapları Dizisi:284. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1987.
5. Ünsal, A. SofraAdabı. Sanat Dünyamız, 21;60-6l,113-1l8,1996.
6. Ahmet Cevdet Paşa. (Sadeleştiren;Irmak,S.,Çağlar, B. K. ). Cevdet Paşa Tarihinden Seçmeler- 1. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:2 176, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi:487, Tarih Dizisi:4, İstanbul,l994.
7. Kafesoğlu. İ., Öztuna,Y. Türk Tarihi Sınıf 1. Yaygın Yükseköğretim Kurumu Ortak Dersler. Güneş Matbaacılık T. A. Ş. Ankara, 1977.
8. Refik, A. (Yayına Hazırlayan; Önal, S. ) Eski İstanbul. İletişim Yayınlan:452, İstanbul Dizisi:25. İstanbul,l998.
9. And. M. XVİ. Yüzyılda Topkapı Sarayı. Hayat Tarih Mecmuası 1(4);24-
29.1969
10. Uluçay, Ç. Haram-II. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi-Sac. 56b. TTK Basımevi. Ankara,l992.
1l. Sertoğlu, M. Topkapı Sarayında Gündelik Hayat. Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A. Ş. Ofset Basımevi, İstanbul, 1974.
12. Gürsoy. D. Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi SOFRA Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş., Kuruş Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1995.
13. Ünver, 5. Fatih Devri Yemekleri. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü: 42, Kemal Matbaası, İstanbul, 1952.
14. Orgun, Z. Osmanlı Sarayında Kilercibaşılık ve Kilercibaşı Defterinden Saray Tatlıları. Geleneksel Türk Tatlıları Sempozyumu, 57–70. sayfa, l984.
15. Ali Rıza Bey. Osmanlı Saray Hayatında Kadınlar-V. Saray Adetleri. Tarih ve Edebiyat Mecmuası 17(3):32–37,1981.
16. Vardarlı, R. Osmanlı Padişahlarından Hangileri İçki İçerdi. Tarih ve Edebiyat Mecmuası 17(4):63–66,İ98l.
17. Withers, R. (Çeviren: Kayra, C). Büyük Efendi’nin Sarayı. Pera Turizm ve Ticaret A. Ş. Yayın No:3 Çeviri Eserler; 1, İstanbul, 1996.
18. Mustafa Nuri Paşa. (Sadeleştiren: Çağatay. N. ). Netayic ül-Vukuat. Cilt III. IV. Türk Tarih Kurumu Yayınları XXİI. Dizi- Sa. la. TTK Basımevi, Ankara,1980.
19. Osmanoğlu, A. Babam Sultan Abdülhamit (4. Baskı). Selçuk Yayınları, Kent Basımevi. İstanbul, 1994.
20. Sertoğlu, M. Divan-ı Hümayun. Hayat Tarih Mecmuası 1l(3);7- 1 l,l9’75
21. Esad Efendi. (Çev: Yavuz. E. ). Osmanlılarda Töre ve Törenler (Teşrifatı Ka- dime). Tercüman 1001 Temel Eser: 132. Kervan Kitapçılık Basın Sanayii ve Ticaret A. Ş. İstanbul, 1979.
22. Rasim, A. (Hazırlayan: ParmaksızOğlu, İ. ). Osmanlı Tarihi. Milli Eğitim Bakanlığı Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu Yayınlan–2. MEB Kitapları, İstanbul, 1968.
23. Unat, F. R. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları Vİİ. Dizi-Sa. 8b. TTK Basımevi, Ankara, 1992.
24. Curipeschitz, B. Yolculuk Günlüğü. Türk Tarih Kurumu Yayınları İl. Dizi-Sa.
25. TTK Basımevi, Ankara, 1977.
25. Ünsal, A. Osmanlı Mutfağı. Sanat Dünyamız 21; 60–61: 25-47,1996.
26. Nutku, Ö. Tarihimizden Kültür Manzaraları. Kabalcı Yayınevi:69, Kültür Tarihi Dizisi:2. İstanbul.1995.
27. Orgun, Z. Osmanlı Sarayında Yemek Yeme Adabı. Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri. Kültür ve Turizm Bakanlığı MIFAD Yayınlan:41 Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi:12. Sayfa 139–151. Ankara Üniversitesi Basımevi-Ankara, 1982.
28. Nutku, Ö. IV. Mehmet’in Edirne Şenliği (1675). Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Seri-Sa. 61. İTK Basımevi, Ankara, 1972.
29. And, M. Şahane Düğün. Hayat Tarih Mecmuası 2d0);32-36,l968.
30. Reyhanlı, T. İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul’da Hayat. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlan:554, Sanat Eserleri Dizisi:4, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1983.
31. Göksel, A. E. Osmanlı’da Ramazan Sofraları. Skylife 15;164:22-30,l997.
32. Derman, M. H. Diş Kirası. Hayat Tarih Mecmuası 2(12);20–22,1968.

« previous page     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    [11] 

About Us     Privacy     Site Map     Contact Us